ประชุมคัดเลือกครูต้นแบบ ฯ ประจำปี 2565

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นางสาวณัฐฺฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้ง นางสาวชุลีกร แก้วระยับ รองผอ.รร.คงคาราม คณะศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมในการประชุมพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน และเพื่อยกย่องครูที่ปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนเป็นที่ประจักษ์ โดยมี นางสาวอัญชิสา สุรีย์แสง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เพชรบุรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี