ประชุมคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมด้วย นายการุณ ชูช่วย และ นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ: เพ็ญศรี สุวรรณกุล

ข่าว: ณัฐฐิชา อินทสวาสดิ์ เครือข่าย ปชส. กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี