ประชุมจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยได้เสนอประเด็นเพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีน และชุดตรวจ ATK สำหรับนักเรียนเพื่อสร้างเกราะป้องกัน สร้างความปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี