ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประกวดผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ คณะศึกษานิเทศก์บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ รวมทั้งครูโรงเรียนในสังกัดสพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการประยุกต์ใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแบ่งผลงานเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center และประเภทครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center ซึ่งมีรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงาน และแบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ณ ห้องประชุมหาดเจ้าสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี