ประชุมชี้แจงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และนางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมวางแผนแนวทางการดำเนินงานของโครงการลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา เพื่อน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง ที่เข้มแข็ง บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเป็นการถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

รูปภาพเพิ่มเติม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี