ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๕ ภายใต้ “มูลนิธิ ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๕ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี