ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ และคณะศึกษานิเทศก์ในสังกัดสพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์สอบบริหารการจัดการสอบ O-NET เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามมาตรฐานการทดสอบ รวมทั้งรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดสอบ O-NET โดยมี ส.ต.อ.โรมรักษ์ หริ่งระรี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการครั้งนี้
ณ ห้องประชุมหาดเจ้าสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี