ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินโครงการนิเทศ ติดตาม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา

วันพุธ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินโครงการนิเทศ ติดตาม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของการนิเทศภายในสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายเดชา ปาณะศรี นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์
และคณะกรรมการตามคำสั่งฯ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานโครงการนิเทศ ติดตาม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี