ประชุมตัดสินผลงานการประกวดเล่านิทานธรรมะสีขาวและพูดสุนทรพจน์ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธฯ

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ประธานเปิดการประชุม
ตัดสินผลงานการประกวดเล่านิทานธรรมะสีขาว และพูดสุนทรพจน์ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (การจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์ในสังกัด และคณะกรรมการตามคำสั่งฯ

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพและทักษะการสื่อสารของนักเรียนอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยคณะกรรมการจะดำเนินการตัดสินการประกวดผลงานคลิปวีดีโอตามเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อวันพุธ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศฯ

https://drive.google.com/drive/folders/1XFGHJoNOeoZSLeNdAkS6ToyNfo3ujBlU?usp=sharing

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี