ประชุมติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบาย
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 5 เขตตรวจราชการที่ 4 และเขตตรวจราชการที่ 16 (ความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ) ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการประชุมและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและผอ.กลุ่มงานในสังกัดสพม.เพชรบุรี
…ภายในการประชุมมีการนำเสนอผลสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย นวัตกรรม และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผอ.สพท.กับเลขาธิการ กพฐ. และรองเลขาธิการ กพฐ.
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี