ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ

วันศุกร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้นายพิจารณ์ ดิษฐประชา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ และนางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการฯ ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี