ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานในสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อ พัฒนางาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ พร้อมด้วยนางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมหารือข้อราชการเพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี