ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สพม.เพชรบุรี ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สพม.เพชรบุรี ครั้งที่ 5/2566 พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.เพชรบุรี จำนวน 22 โรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยงานในสังกัด และคณะศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
…ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือข้อราชการ การดำเนินงาน รวมถึงการชี้แจงรายละเอียด ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการบริหารงานต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จาก นายเฉลิม จำปาวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา เป็นอย่างดี

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : นางสาวสุปราณี เผ่าพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี