ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 13.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้งผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย
…โดยมีการประชุมเกี่ยวกับการรายงานผลการขับเคลื่อนของพื้นที่สู่คุณภาพผู้เรียน การบริหารจัดการศูนย์ความปลอดภัยสพฐ. การบริหารจัดการระบบ HRMS สพร. โครงการพาน้องกลับมาเรียนระยะที่ 2 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และเรื่องโรงเรียนคุณภาพ 4 ภูมิภาค โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี