ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศไทย

วันที่ 13 – 15 กันยายน 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2565
…โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาประจำปี 2565 โล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบฯ โล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2565 รวมทั้งการแจ้งนโยบายเร่งด่วน สพฐ. แจ้งข้อราชการและกรอบการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ขอขอบคุณภาพถ่ายจากสพป.พบ. เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี