ประชุมพิจารณาคัดเลือกทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ประจำปี 2565 (ระดับมัธยมศึกษา)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๕ (ระดับมัธยมศึกษา) โดยวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรวิหาร เป็นผู้จัดให้มีการมอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ พร้อมด้วย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี ร่วมพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย
… โดยการพิจารณาคัดเลือกทุนในระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖) ระดับชั้นละ ๑ คน
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี