ประชุมพิจารณางบประมาณเพื่อการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่และโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการการประชุมพิจารณางบประมาณ เพื่อการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่และโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี นายการุณ ชูช่วย นายเดชา นายเดชา ปาณะศรี นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ/ข่าว: รัตติกาล สนสนิท เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี