ประชุมพิจารณาอนุญาตให้โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษา “นักเรียนพักนอน”

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้โรงเรียนในสังกัด
จัดการศึกษา สำหรับนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและบุคลากรในสังกัด สพม.เพชรบุรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
…โดยมีการรายงานเรื่องแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ รายการค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียนประจำพักนอน
ของโรงเรียน เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางวรรณา จิตกระแส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน สพม.เพชรบุรี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี