ประชุมออนไลน์ เรื่อง การนิเทศ ติดตามเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการนิเทศภายในของสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ประธานเปิดการประชุมออนไลน์ เรื่อง การนิเทศ ติดตามเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษา ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ในการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกระบวนการ
นิเทศภายในของสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ พร้อมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์

คลิดูภาพกิจกรรม

เสนอข่าวโดย: งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี