ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเพขรบุรี

บ่ายวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมสีฟ้า โรงเรียนคงคาราม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ๒๒ โรงเรียน

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี