ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 แบบออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference (Zoom) พร้อมด้วย นักวิชาการศึกษา สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมี ดร.อำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม
…โดยมีการบรรยายการใช้ระบบข้อมูลสาระสนเทศสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เรื่องการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เรื่องการจัดเก็บข้อมูลด้านพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และเรื่องระบบบริหารการฝึกอบรมและระบบบริหารห้องประชุม
โดยมีนายธนภัทร มีนา นักวิชาการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี