ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้”คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด” และอบายมุข และคู่มือรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และคู่มือรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายธนภัทร มีนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายเฉลิม จำปาวิจิตร ผอ.รร.หนองหญ้าปล้องวิทยา นายพินิจ เครือเหลา รองผอ.รร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) นายทนงศักดิ์ ทองมาก ครูรร.ท่ายางวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้ประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที 21 – 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook


รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจากศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี