ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนงานโรงเรียน และบุคลากร สพม.เพชรบุรี ณ ห้องประชุมอู่ทอง ๑-๒ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพการประชุมเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการประชุม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี