ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษา (ITA สถานศึกษา)

วันที่ 10 กันยายน 2565  เวลา 08.30 น.

นางสาวณัฐฐินันท์พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการขับเคลื่อนคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA สถานศึกษา) พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงาน ฯ คณะศึกษานิเทศก์ในสังกัดสพม.เพชรบุรี และครูในสังกัดสพม.เพชรบุรี จำนวน 22 โรงเรียน ซึ่งดำเนินการตรวจและให้คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ITA สถานศึกษา ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA สถานศึกษา) ตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) และกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี