ประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ทบทวนการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการออนไลน์ ทบทวน การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เพื่อนำไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์ในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และผู้ที่สนใจ

โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖
สนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเครื่องมือต้านทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้านการทุจริต ในทุกโรงเรียนของสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สพม.เพชรบุรี

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มนิเทศฯ

https://drive.google.com/drive/folders/1NOkKPvUl5wYQnN_orAe11iqlyykXmiK0?usp=sharing

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี