ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมการดำเนินการของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี  เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมการดำเนินการของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  พร้อมด้วย นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด และคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ LINE  ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเพชรบุรี  เมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี