ประชุมเชิงปฏิบัติวางแผนการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท ให้มีความทันสมัยของสถานศึกษา

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ และวางแผนการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท ให้มีความทันสมัยของสถานศึกษา พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เพชรบุรี รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
…โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ ได้แก่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรลูกเสือ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามแนวทางที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนด และเพื่อวางแผนการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรลูกเสือ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ โรงเรียนคงคาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ได้รายงานผลการนำร่องทดลองใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภทให้มีความทันสมัยของสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2566 และภาคเรียนที่ 1/2567