ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายอรุณ สรรพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ประชุมเพื่อแจ้ง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) โดยได้เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่รับผิดชอบ ร่วมประชุมในระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี