ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันอังคาร ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็น
ประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์
การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ชี้แจงศูนย์สอบในการเตรียมความพร้อมการทดสอบ
ทางการศึกษาระด้บชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์
ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา