ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียน

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเรียน ในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี