ประชุม การนิเทศ ติดตามและสร้างขวัญกำลังใจในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียน การสอนทางไกลในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

วันศุกร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ประธานเปิดการประชุม การนิเทศ ติดตามและสร้างขวัญกำลังใจในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์
การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สรุปการนิเทศ ติดตามในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี