ประชุม Coaching Team ผ่าน Application

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานฯในการประชุม ผ่าน Appication Zoom ในการ (Coaching Team) เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี จำนวน ๒๓ คน โดย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ทั้ง ๓ ท่าน นายการุณ ชูช่วย นายเดชา ปาณะศรี และ นายธีระชัย รัตนรังษี เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี, ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ายางวิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา และผู้อำนวยการโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว/ ภาณุมาศ ศรีสด กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี