ประชุม ITA ONLINE

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมรับชมการประชุมชี้แจงแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ITA ONLINE) ผ่านระบบสื่ออิเลคทรอนิคส์ (โปรแกรม google meet) ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว / เพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี