ประธานการอบรมพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนคงคารามจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
…ภายในงานมีการอบรมให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมวัยรุ่นและการให้คำปรึกษาเบื้องต้น การใช้โปรแกรม Ps School
และชี้แจงการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนคงคาราม
ณ ห้องประชุมเมตตาสามัคคีธรรม โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณภาพจากโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี