ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมด้วย
นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการประเมินฯ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เข้าร่วมในการประเมินครั้งนี้
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อดำเนินการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อส่งผลการประเมินไปยังศูนย์ประสานงานการคัดเลือกในระดับจังหวัด ทั้งนี้นักเรียนที่ได้เข้ารับการประเมินฯ คือ นายธนพล เอราวัล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) โดยมี นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
ณ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี