ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี (ครั้งที่ ๑)

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๖ ราย คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ นายไพรัช มณีโชติ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ และ นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ สพป.สมุทรสงคราม และ สพป.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม สพป.ประจวบฯ เขต ๑ สพป.ประจวบฯ เขต ๒ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ สพป.สมุทรสงคราม และ สพป.สมุทรสาคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี