ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาของ นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
และนายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

คลิกดูภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/124WPspd6Qsh1qwwYDFi0f6vdnYNIVq0S?usp=sharing

จ.ส.อ.ภัทรักษ์ สุขกันตะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี