ประเมินสัมฤทธิ์ผล รองผอ.รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (ภาคเช้า)

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้แก่ นางสาวนพรัตน์ บุตรแย้ รองผอ.รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน (Evaluatio team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ในระยะเวลา 1 ปี ชุดที่ 1 ได้แก่ นายพล อินทร์จันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นายบุญช่วย วาดวงศ์ ผอ.รร.คงคาราม และนายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เพชรบุรี
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี