ประเมินสัมฤทธิ์ผล รองผอ.รร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี (ภาคบ่าย)

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ลงพื้นที่เพื่อประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้แก่ นายพิทยพันธ์ พวงเดช รองผอ.รร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน (Evaluatio team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ในระยะเวลา 1 ปี ชุดที่ 2 ได้แก่ นายปราโมทย์ โมลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นายสาโรช ระหว่างบ้าน ผอ.รร.วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) และนางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี