ผอ.สพม.เพชรบุรีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และแนวปฏิบัติในการนำตัวชี้วัดระหว่างทาง และตัวชี้วัดปลายทางไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพ อีกทั้งเรื่องการกำกับ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพการใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงตามตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง ให้สอดคล้องกับแนวทางการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 2 ช่องทาง ประกอบด้วย
การอบรมด้วยระบบ On site จำนวน 137 คน และการอบรมด้วยระบบ On line ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจรับชมผ่านช่องทาง web site ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวจรูญศรี แจบไธสง รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา พร้อมทั้ง ดร.สมเจตน์ พันธ์พรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ภาพ : นางสาวสุปราณี เผ่าพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน