ผอ.สพม.เพชรบุรี นำทีมประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารเขตครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารเขต ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบดำเนินงาน และอื่นๆ ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี