ผอ.สพม.เพชรบุรี นำทีมประชุมข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพม.เพชรบุรี ครั้งที่ 1

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผอ.สพม.เพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการและ
ลูกจ้างในสังกัด สพม.เพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี นำทีมข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุม
…โดย ผอ.สพม.เพชรบุรี ได้มอบนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ปรับกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทุกกลุ่มงานด้วยนวัตกรรม Padlet มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” รวมทั้ง การนำนโยบายและจุดเน้นของสพฐ. 11 ข้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 และ Quick Win 2 ด้าน 8 ข้อ มาปรับใช้ในการดำเนินงาน ทั้งนี้มีกิจกรรม work shop หารือการแบ่งภารกิจงานรายบุคคล กิจกรรม PLC ของทุกกลุ่มงาน และร่วมกันวิเคราะห์การจัดทำแผนโครงการมุ่งเน้นแบบบูรณาการ ต่อไป ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สพม.เพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/PLawF57KqVeLsDJU8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี