ผอ.สพม.เพชรบุรี ยกทัพลงพื้นที่ สร้างขวัญ และกำลังใจแก่สถานศึกษา 100% ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นำทีมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพม.เพชรบุรี ลงพื้นที่ในการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยเป็นการสร้างการรับรู้ร่วมกันถึงความสำคัญในการเตรียมการตามภารกิจของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 22 โรงเรียน ทั้งนี้ ผอ.สพม.เพชรบุรี นำทีมลงพื้นที่นิเทศฯ ได้แก่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ซึ่งได้แบ่งทีมลงพื้นที่ จำนวน 7 ทีม เพื่อลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 และลงพื้นที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของปัญหาอาคารสถานที่ ตามที่ได้รับแจ้งอีกด้วย
…โดยการนิเทศ ติดตามฯ ในครั้งนี้ ทางคณะนิเทศ ติดตามฯ ได้ให้คำปรึกษาให้การช่วยเหลือ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจของสถานศึกษาสำเร็จลุล่วงตลอดปีการศึกษา ต่อไป

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี