ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

นายการุณ ชูช่วย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
นายเดชา ปาณะศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
นายธีระชัย รัตนรังษี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี