พิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อเข้ารับการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินคัดเลือก
ประกอบด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
นายอรุณ สรรพคุณ ผอ.รร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นายบุญช่วย วาดวงศ์ ผอ.รร.คงคาราม นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ นางสุกัญญา อินทร์จันทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มพัฒนาครู ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
…โดยคณะกรรมการประเมินคัดเลือก ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อเข้ารับการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 11
ประจำปีการศึกษา 2564 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) ด้วยความเป็นธรรม
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี