พิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.
นางศตพร แจ้งเรือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายจากที่ประชุมทำหน้าที่ประธาน เนื่องจากประธานคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติ ฯ เบื้องต้นติดภารกิจ พร้อมด้วย คณะกรรมการ ประกอบด้วย นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส.ต.ท.หญิง เบญจวรรณ คุ้มครอง ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสุกัญญา อินทร์จันทร์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครู ฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น เป็นตัวแทนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้ารับการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
…โดยคณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี