พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการอารยเกษตร ฯ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
“โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ระยะที่ 3 พร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…ซึ่งในที่ประชุมได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โดยการพิจารณาประกอบด้วย
5 ด้าน ความร่วมมือของชุมชน วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน โดยมี นางสุพิชชา แสนสวย นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี