พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564

วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบนางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้ได้้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี