พิธีเปิดโครงการพระราชทานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและ ความหวัง” (สพฐ.)

สรุปกิจกรรมพิธีเปิดโครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” (สพฐ.) โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
พิธีเปิดโครงการพระราชทานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
“โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” (สพฐ.)
-นายอุทิศ เพิ่มทรัพย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับ
-นายสุทธิชัย รีทาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา กล่าวรายงาน
-นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี กล่าวเปิดโครงการ โดยมีกิจกรรมฐานต่างๆ ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ แผนผังโคกหนองนาโมเดล รับฟังการบรรยายโครงการ
กิจกรรมที่ ๒ ฐานปุ๋ยหมัก รับฟังการบรรยาย ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยหมัก
กิจกรรมที่ ๓ ฐานอ๊บอ๊บกบกะปลา รับฟังการบรรยายการเลี้ยงกบและปลาในบ่อซีเมนต์
กิจกรรมที่ ๔ เดินชม คันนาทองคำ
กิจกรรมที่ ๕ ฐานทุ่งรวงทองเนืองนองกบ ปลา หอย และกิจกรรมดำนา
กิจกรรมที่ ๖ ฐานเลี้ยงปลาตามธรรมชาติ มีกิจกรรมปล่อยปลาตะเพียน และให้อาหารปลาแบบธรรมชาติ
กิจกรรมที่ ๗ ฐานป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง มีกิจกรรมปลูกต้นทุเรียน ต้นเงาะโรงเรียน
กิจกรรมที่ ๘ ปลูกต้นไม้ตามแนวคลองไส้ไก่ เช่น ต้นพุทธรักษา เพื่อเป็นการบำบัดน้ำเสีย
กิจกรรมที่ ๙ ฐานไข่ทองคำ มีกิจกรรมให้อาหารไก่ เก็บไข่ไก่
กิจกรรมที่ ๑๐ ฐานเพาะเห็ด มีกิจกรรมเก็บเห็ด และสาธิตการรดน้ำเห็ด
กิจกรรมที่ ๑๑ กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ร่วมกันปลูกแฝก และพืชสมุนไพร เช่น ข่า ฟ้าทะลายโจร
และกิจกรรมสุดท้าย ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้ร่วมกิจกรรม คณะครู นักเรียน ทวิภาคีเครือข่ายชุมชน ของ CTS๐๕ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี