พิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานฯ

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข็มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน โดยถ่ายทอดสดจากค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยร่วมพิธีระดับจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

ภาพ/ข่าว: สุพิชชา แสนสวย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

https://drive.google.com/drive/folders/1RP6c13nVq1KSab5vVRSldTV8_e0sYyGL?usp=sharing

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี